23 Μαΐου 2011

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ 2


HERACLES EN LA PENÍSULA IBÉRICA 2

E cuando Hercules llego aquel logar, sopo como un rey muy poderoso auie en Esperia que tien la tierra desde Taio fasta en Duero, e por que auie siete provinicas en su sennorio fue dicho en las fabliellas antiguas que auie siete cabeças ; y este fue Gerion, y era gigante muy fuerte e muy liger, de guisa que por fuerça derecha auie conquista la tierra e auien le por fuerça a dar los omnes la meatad de quanto auien, tan bien de los fijos e de las fijas cuemo de lo al, e a los que no querien fazer mataualos. E por eso era muy mal quisto de todas las gentes, mas no osaunyr contra el por que noauie y qui los deffender; et cuando supiron que Hercules uinie, enuiaron le dezir, que el, que tantos buenos fechos fiziera e tantos omnes sacara de premia e de mal sennorio, que acorriesse a ellos, e quel darien toda la tierra. Quando esto oyo Hercules, plogol mucho e fuesse por alla; ca maguer ell era del linage de lols gigantes e muy fuerte, no era por eso omne cruo ni de mala sennoria, ente era muy piadoso a los buenos e muy brauo e fuert a los malos: e quando oyo las querellas daquellas yentes, doliosse della e fuesse pora ellos. E quando Gerion lo sopo, fuesse con sus huestes para quel logar o fue despues poblada la cibdat que dizen Crunna, que era entonce yermo. Herculed rnuio dezir a Gerion que las yentes no auien por que matarse ni por que lazrar, mas que lidiassen ellos amos un por otro; y el que uenciesse, que fuesse toda la tierra suya. E Gerion atreuiendose en su ualentia, e demas que era mayorque el, dixo quel plazie. E lidiaron tres dias que nis podien uencer en cabo uencio Hercules, e cortol la cabeça. E mando en aquel logar fazer una torre muy grand, e fizo meter la cabeça de Gerion en el cimiento, e mando poblar y una grand cibdat, e faize escreuir los nombres de los omnes e de las mugeres que y uinen poblar, y el primero poblador que uino fue una muger que auie nombre Crunna, e por essol puso assi nombre a la cibdat. E una gran partida de la gente que el traye fueron de Galacia, e mandolos poblar alli, e por esso fue llamada aquella tierra Galizia.

General Estoria de Alfonso X el Sabio


Hércules ha atravesado toda España, ha asentado su poder desde Cadiz hasta Barcelona habiendo dejado su huella en Lusitania, en Galicia, en Celtiberia; no hay duda de que, sin haber sido nominado reay, lo fue de hecho, y su condición le capacita para dejar su reino e herencia. en este caso el beneficiario es Espán, seguramente trasunto de Yolao*, sobrino del héroe, que resultó ser para él un fiel compañero en muchas aventuras. y el hecho es de tal importancia que incluso provocará el cambio del nombre de estas tierras lo que implica u cambio de su status:
E tomo Ercules a este (Espán), e diolo por adelantado a Espanna, e puso a la tierra el nombre del. de Esperia -que la llamauan antes del nombre de vna estrella...., dixero-le Espanna de allí adelante den nombre de Espan
María Luisa Arribas Hernáez


E cabo la torre del Faro que començara Hercules; que es cabo la Crunna; e com era omne muy sabidor, (Espán) fizo fazer por grand sabiduria un grand espeio; que ueyen en el uenir las naues por el mar de muy luenne, e pusol en somo daquella torre; y esto fizo el por aguardar se dotras yentes sil uiniessen guerrear por mar”.

General Estoria de Alfonso X el Sabio


*Yolao. Sobrino de Heracles, que Plutarco y Eurípides presentan incluso como su erómeno (amante).
En Tebas, donde se le reconocía como el erómenos de Heracles, había una tumba en su honor, a la que los amantes acudían a proclamar fidelidad a su pareja y al héroe, y el amante regalaba a su amado una armadura cuando éste alcanzaba la mayoría de edad. Esta tumba todavía existía en el siglo II a. C. Los dos gimnasios de Tebas estaban dedicados uno a Heracles y otro a Yolao. Para honrar a este último, los tebanos crearon un festival atlético anual llamado "la yolea".


Esteban Jamete: Heracles contra los toros de Gerión
Francisco de Zurbaran: Hércules dando muerte al rey Gerión
José de Castillo: Heracles contra Gerión
Juan Barcelón Abellán: Hércules vence y mata a Gerión
Yolao con las flechas de Heracles. Gela, 500 a.C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails